Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2016-65
Gratis

Omschrijving

In dit zomernummer van Waardenwerk staan vier thema's centraal die alle vier het belang onderstrepen van waardenwerk als vorm van praktisch handelen, maar ook het trage karakter zichtbaar maken van de vragen en leerprocessen waar waardenwerk op gericht is. In algemene zin begrijpen wij waardenwerk als het praktisch gestalte geven aan waardevol werk (professioneel en vrijwillig) in een concreet maatschappelijk domein, tegen de morele en politieke horizon van een rechtvaardiger en duurzamer samenleving. Gezien in het licht van de maatschappelijke druk om resultaatgericht en efficiënt te werken, zonder lastige vragen te stellen over de waarden die daarmee gediend worden of daardoor ondermijnd worden, is waardenwerk intern verbonden met normatieve professionalisering. Dat wil zeggen: met het steeds weer aan de orde stellen en dialogisch onderzoeken van de vraag naar goed werk, werk dat deugd en deugd doet. Waardenwerk steunt echter niet alleen op kritische reflectie en dialoog, maar is ook gericht op en afhankelijk van 'gezelschapsvorming'. Daaronder verstaan wij het actief bijdragen aan het floreren van gezelschappen waarin op basis van ambachtelijkheid, leerzame wrijving en zorgzame betrokkenheid werk gestalte krijgt dat deugd en deugd doet. Waardenwerk heeft zogezien twee onderling verbonden en van elkaar afhankelijke gedaantes: enerzijds een reflexieve en dialogisch-argumentatieve gedaante, anderzijds een werkgerichte, ambachtelijke gedaante die gebonden is aan en bijdraagt aan gezelschapsvorming. In dit tijdschrift proberen wij vanuit humanistische inspiratiebronnen de inhoud en het belang van waardenwerk filosofisch en conceptueel te verhelderen, in voortdurende wisselwerking met reflecties op en ervaringen uit concrete praktijken.