Thema: Nieuw recht - Inleiding

Thema: Nieuw recht - Inleiding

Productgroep Waardenwerk 2022 90-91
Gratis

Omschrijving

Dit is de derde en laatste aflevering van het thema Nieuw Recht, van de hand van Pieter Ippel en Krijn van Beek. Het eerste deel verscheen in het winternummer van 2021 (nr 86-87); hierin stond centraal hoe en waarom de rechtsstaat zich in de optiek van Ippel en Van Beek moet vernieuwen en welke vernieuwingen op het gebied van de rechtspleging zij al voorzichtig zien gebeuren. In het zomernummer van 2022 (nr 89) kwam aan de orde welke vorm van professionaliteit nodig is om de meest voorkomende, alledaagse conflicten oplossingsgericht te behandelen, gelardeerd aan de hand van interviews met een aantal mensen uit de praktijk. Voor de vraag hoe deze oplossingsgerichte dienstverlening gestalte kan krijgen, hebben zij in de zomer van 2022 in Middelburg een werkconferentie gehouden met zo’n vijftig mensen uit diverse werkkringen. Hierbij hebben zij gewerkt aan de hand van principes van ‘design thinking’. In dit artikel gaan Ippel en Van Beek in op deze creatieve werkwijze alsook op de uitkomst van de conferentie; deze uitkomst is vastgelegd in het ‘Manifest van Middelburg’. Beoogd is om dit Manifest te bespreken met officiële instanties – zoals de Raad voor de Rechtsbijstand en de leiding van het Juridisch Loket – maar ook met de ‘eindgebruikers’: de mensen die verwikkeld zijn in trajecten van conflictoplossing. Op basis hiervan wil men komen tot een definitieve versie die men aan wil bieden, bijvoorbeeld aan de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Naast dit artikel zijn in dit themadeel enkele interviews opgenomen die Ippel en Van Beek hebben gevoerd ter voorbereiding op de zomerconferentie. De geïnterviewden zijn Hans Boutellier, hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de VU; Corien Prins, voorzitter van de WRR en hoogleraar Informatietechnologie aan de Universiteit van Tilburg; Rien Fraanje, Michael Mekel en Frank van Ommeren, verbonden aan de Raad voor Openbaar Bestuur; Jan Hopmans, strafrechter te Middelburg; Veronique Achoui, actief binnen ‘Rescaled’, een organisatie die zich inzet voor kleinschalige vormen van detentie; en Bert Niemeijer, bijzonder hoogleraar rechtssociologie.