Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2016-64
Gratis

Omschrijving

In dit eerste nummer van de vierde jaargang van Waardenwerk staan drie thema's centraal: mantelzorg in Nederland; vragen rond duurzaamheid en het bevorderen van waardenwerk in organisaties. We openen met een actueel thema. Volgens een recent rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau zijn in ons land vier miljoen mantelzorgers actief. Meer dan zeshonderdduizend van hen verlenen zorg die langer duurt dan drie maanden. Deze vorm van waardenwerk is onderwerp van stevige maatschappelijke debatten, met name rond de ingrijpende gevolgen van de stelselherziening voor mantelzorg. De samenstellers van dit themagedeelte, onze redacteuren Eric van der Vet, Elise van Alphen en Vicky Holsgens, hebben gekozen voor een benadering 'van binnenuit'. Zoals zij in hun inleiding schrijven geven de vier bijdragen een beeld van mantelzorg als levende praktijk. Ze brengen relaties in beeld, de emoties die er spelen, de belasting maar ook 'de vreugde van het zorgen'. Vanuit de ervaring wordt gekeken naar de eisen die aan het beleid gesteld zouden moeten worden, naar de kwaliteit van voorzieningen en naar de samenhang tussen professionele zorgverleners, zorgvragers en mantelzorgers, mede in relatie tot zorgtechnologie.

Het tweede themagedeelte heeft een meer theoretisch en filosofisch karakter. Vanuit twee verschillende invalshoeken stellen Michiel Korthals en Fernando Suarez-Müller vragen aan de orde rond duurzaamheid in brede zin. De eerste bijdrage is geschreven vanuit een ongebruikelijke invalshoek: het belang van goede smaak, met name in relatie tot het voedsel dat we tot ons nemen en de manier waarop we dat doen. Volgens Michiel Korthals wordt goede smaak zowel door snobisme rond voedsel ondermijnd als door smaakvervlakking en door de onmondigheid van consumenten. Hij breekt een lans voor een nieuw begrip van goede smaak, waarin respect voor dieren, natuur en mensen centraal staat. Kernvragen zijn daarbij voor hem: heb je goede smaak als je het geen bal interesseert wat je eet, met wie je eet en hoe het eten gemaakt is? Heb je een goed leven zonder goede smaak?