Opgelegde vrijheid in het hoger beroepsonderwijs

Opgelegde vrijheid in het hoger beroepsonderwijs

Productgroep Waardenwerk 2020-81
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het sociaal werk wordt van professionals verwacht dat zij, binnen wettelijke en beroepskaders, weten aan te sluiten bij de behoeften van de mensen die zij tegenover zich hebben. Dit impliceert een bepaalde vrijheid van handelen en brengt verantwoordelijkheid met zich mee. In de opleiding Social Work probeer ik op mijn beurt als docent en onderwijsontwikkelaar bij te dragen aan onderwijs waarmee we onze toekomstige professionals bekwamen voor dit werk, en voor de verantwoording die zij daarin moeten afleggen over hun keuzes en handelwijze. Dit vraagt om onderwijs waarin een vergelijkbaar proces plaatsvindt als in goed sociaal werk, en dus ook om ondersteuning van de docenten bij het nemen en invullen van die vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar hoe ga ik als onderwijsontwikkelaar om met het opleggen van vrijheid aan anderen?

Opleiden voor goed sociaal werk
Goede hulp vraagt van sociaal werkers om, binnen wettelijke en beroepskaders, aandacht te hebben voor degene die je voor je hebt en in te spelen op de specifieke behoeften en verlangens van degene(n) met wie je werkt. Niet alleen wordt binnen deze manier van sociaal werk recht gedaan aan de eigenheid en bijzonderheid van de ontvanger van de hulp, maar wordt ook een appel gedaan op de uniciteit van de professional. Binnen de kaders is er de speelruimte waarin van professionals gevraagd wordt vrijheid te nemen en hun handelen naar eigen inzicht vorm te geven. Ook wordt van hen gevraagd zich daarover te kunnen verantwoorden aan de hand van die kaders. Het plichtmatig volgen van vooropgestelde routes sluit deze eigenheid en af te leggen verantwoordelijkheid uit. Zonder vrijheid van handelen, valt er immers weinig zelf te verantwoorden, en zonder de erkenning van deze vrijheid van handelingsruimte wordt de verantwoordelijkheid naar de ander, die van jou af hankelijk is, niet genomen.