Groei ontgroeien

Groei ontgroeien

Productgroep Waardenwerk 2022 89
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om de wereld leef baar te houden voor huidige en toekomstige generaties is het werken aan duurzaamheid op alle fronten en door alle denkbare partijen van het grootste belang. Onder meer op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit, maar ook – en daarmee verbonden – het bevorderen van menselijk welzijn en sociale rechtvaardigheid, liggen enorme opgaven. Het is onwaarschijnlijk dat deze opgaven binnen een economisch systeem dat op groei is gericht met succes aangepakt kunnen worden. Een alternatief dat zich zeker de laatste jaren binnen het wetenschappelijke discours op meer aandacht mag verheugen, is degrowth. In dit artikel wordt tegen de achtergrond van een aantal van de grote opgaven van deze tijd, samengebracht onder de term planetaire grenzen, degrowth afgezet tegen enkele alternatieven voor ‘duurzame groei’. Daarbij wordt aan de hand van recente literatuur en het werk van pionierende wetenschappers gepoogd de lezer bekend te maken met de uitgangspunten binnen het degrowth-denken. Tevens worden er diverse mogelijkheden aangegeven dit type denken in de praktijk uit te werken. Aan de hand van een reflectie op de resultaten van een verkennend onderzoek onder lokale Nederlandse bestuurders wordt geconcludeerd dat, ondanks dat degrowth essentiële uitgangspunten biedt om invulling te geven aan rechtvaardige economische en maatschappelijke ontwikkeling binnen planetaire grenzen, het vooralsnog nauwelijks tot geen onderdeel is van voorwaarden voor gemeentelijk beleid noch van concrete lokale maatregelen.