Grenzen in de Zorg - Inleiding thema

Grenzen in de Zorg - Inleiding thema

Productgroep Waardenwerk 2021 84
Richard Brons | 2021
Gratis

Omschrijving

In het zomernummer 81 2020 van dit tijdschrift hebben de Stichting Presentie en Waardenwerk het thema ‘Relationeel Begrenzen’ samen aan de orde gesteld, aangevuld met bijdragen van twee andere auteurs, uit de geestelijke zorg en de psychiatrie. In dat themadeel werden begrenzingen in de zorg en andere werkvelden overwegend benaderd als gewenste waarborgen voor veilig werken, waarbij recht doen aan integriteit en mogelijke kwetsbaarheid en morele ‘schendbaarheid’ van alle betrokkenen voorop stond. In de presentie benadering ging men dan liever uit van grenszones tussen zorgverlener en zorgontvanger, waarbinnen heel zorgvuldig waargenomen en gewerkt dient te worden. Vanuit normatieve professionalisering gezien werd benadrukt, dat professionals daarbij onderling voor goede afstemming en (inter)reflectie dienen te zorgen, mede met het oog op de wijdere contexten