Geestelijk verzorger als grensganger

Geestelijk verzorger als grensganger

Productgroep Waardenwerk 2013-5455
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de bijdrage van Theo WA. de Wit, getiteld Geestelijke weerbaarheid in het werken met gedetineerden, beschrijft hij de geestelijk verzorgers bij justitie als 'grensgangers'. Vanuit mijn werk als humanistisch geestelijk verzorger bij defensie denk ik dat dit een waardevolle notie kan zijn aan de hand waarvan we de geestelijke verzorging verder kunnen doordenken. Iets dat hard nodig is in een tijd waarin de 'oude' legitimering van geestelijke zorg steeds minder weerklank lijkt te vinden in de samenleving.

De Wit komt op het begrip 'grensganger' naar aanleiding van een voordracht van Erik Borgman1 waarin deze de waarde van geestelijke verzorging bij justitie op uitsluitend christelijke noties baseert. Met deze bijdrage wil ik onderzoeken in hoeverre het begrip 'grensganger', los van de exclusieve christelijke invulling verstaan kan worden en is toe te passen op andere werkvelden van geestelijke verzorging (GV). Ik zal laten zien dat er meer benaderingen mogelijk zijn die recht doen aan de menswaardigheid van gedetineerden en andere groepen mensen die om wat voor reden ook buiten de samenleving dreigen te worden geplaatst en dat een exclusief-christelijke legitimering van dit 'andere' perspectief, dat onder anderen ook door geestelijk verzorgers wordt beoogd, daarbij contraproductief werkt.